სატელეფონო ცენტრის ოპერატორი - სტაჟირება

სამედიცინოკორპორაციაევექსი“  აცხადებს სტაჟირებას სატელეფონოცენტრისოპერატორის პოზიციაზე თბილისში

სამუშაოსადგილმდებარეობა:  თბილისი

სამუშაოგრაფიკი4 საათიანი 5 სამუშაოდღე, ძირითადადდღისპირველინახევარში.

განსაკუთრებული მინიშნება: წარმატებულ სტაჟიორებს ექნებათ დასაქმების პერსპექტივა

    ძირითადიმოვალეობები:

 • სატელეფონოზარებისმიღებადაშესაბამისიმომსახურებისგაწევა;
 • შემოსულიდაგასულიზარებისპროგრამულიაღრიცხვა;
 • შესაბამისიანგარიშისმომზადება;
 • ზოგადიკონსულტაციებისგაწევამომსახურებისადაპირობებისშესახებ;
 • შემოსულიზარებისგადამისამართება;
 • საჭიროებისამებრგამავალიზარებისგანხორციელება;

    საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • საოფისეპროგრამებისკარგადცოდნა;
 • სასურველიაუმაღლესიგანათლება
 • აუცილებელიაინგლისურიდარუსულიენებისკარგადცოდნა.

   პიროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • გამართულიმეტყველება;
 • კლიენტებსადამომსახურებაზეორიენტაცია;
 • ორგანიზებულობა;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • დეტალებისმიმართყურადღებიანობა;
 • პასუხისმგებლობისმაღალიგრძნობა.

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  3 ივლისი  2019 წ.

 

სამედიცინოკორპორაციაევექსი   მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით  დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

სამედიცინოკორპორაციაევექსშითქვენსმიერგაგზავნილირეზიუმე "პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ" საქართველოსკანონისშესაბამისად, შესაძლოაშეიცავდესპერსონალურმონაცემებს, მათშორისგანსაკუთრებულიკატეგორიისმონაცემებსაც. გაცნობებთ, რომთქვენიპერსონალურიმონაცემებისამედიცინოკორპორაციაევექსისმხრიდანდამუშავდებათქვენთანსახელშეკრულებო, მათშორისშრომითიურთერთობისდამყარებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისმიზნებისათვის. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოაარიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზე, სავაკანსიომოთხოვნებიდანგამომდინარეანდარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურვაკანსიაზე. იმშემთხვევაშითუეთანხმებითზემოთაღნიშნულს, გთხოვთგამოგვიგზავნოთთქვენირეზიუმე.

Отправить резюме

Отправить заявку

Заявка отправлено

Сообщение не отправлено, повторите попытку позже

Прикрепить файл
Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона.
Ваше приложение не отправлено. Повторите попытку или свяжитесь с нами по горячей линии: hot_line