უმცროსი აუდიტორი

„საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი“ ( GHG ) აცხადებს ვაკანსიას უმცროსი აუდიტორის პოზიციაზე თბილისში

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი, სათავო ოფისი

სამუშაო გრაფიკი: 8 საათიანი 5 სამუშაო დღე

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • ჯგუფში შემავალი კომპანიების ბიზნეს პროცესების აუდიტი;
 • შესამოწმებელ პროცესთან დაკავშირებული პირველადი კვლევის განხორციელება;
 • შესამოწმებელ პროცესთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიკაცია / შეფასება;
 • შესამოწმებელ პროცესში არსებული კონტროლის მექანიზმების იდენტიფიკაცია;
 • პროცესის შემოწმებისთვის საჭირო გეგმის / პროგრამის შემუშავებაში მონაწილეობა;
 • კონტროლის მექანიზმების ტესტირებაში მონაწილეობა;
 • შემოწმების პროცესში მოპოვებული მტკიცებულების / ტესტირების შედეგებიდან გამომდინარე პროცესში არსებული დარღვევის / ნაკლოვანების განსაზღვრა;
 • აღმოჩენილი დარღვევის / ნაკლოვანების შედეგების განხილვა პროცესზე პასუხისმგებელ პირებთან;
 • შემოწმების შედეგებიდან გამომდინარე პროცესში არსებული კონტროლის მექანიზმების ადეკვატურობის / ეფექტიანობის შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება და დასკვნის / შმოწმების აქტის მომზადება;
 • გაცემული რეკომენდაციების შესრულებაზე პერიოდული კონტროლის განხორციელება, შესაბამისი დასკვნის მომზადება;
 • შემოწმების პროექტის ფარგლებში მონაცემების შეგროვების და მათი სამუშაო ფორმებში თავმოყრის უზრუნველყოფა;
 • საქმიანობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა დავალებების შესრულება;

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება. სასურველია ეკონომიკის ბიზნესის ან/და ფინანსების მიმართულებით;
 • სავალდებულოა სულ მცირე 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება აუდიტორულ კომპანიაში აუდიტორის პოზიციაზე სადაზღვევო კომპანიის, კლინიკების, ფარმა სექტორის აუდიტის მიმართულებით;
 • უპირატესობა მიენიჭებათ კანდიდატებს “Big4”-ში სამუშაო გამოცდილებით;
 • ასევე მისაღები იქნება სულ მცირე - 2 წლიანი გამოცდილება ფინანსურ ინსტიტუტში შიდა აუდიტის მიმართულებით, ან სამედიცინო დაწესებულებაში / საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში / ჯანმრთელობის დაზღვევის სფეროში კონტროლის მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება;
 • სავალდებულოა MS Office-ის პროგრამების (Word, Excel, PowerPoint) საფუძვლიანი ცოდნა;
 • სასურველია Visio-ს, Project-ის და SQL პროგრამების ცოდნა;
 • სავალდებულოა ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა.

 

აუცილებელი კომპეტენციები:

 • შიდა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნა;
 • რისკების შეფასების, აუდიტის მასშტაბის დადგენის, ინფორმაციის მოგროვების, სამუშაო ფორმების შედგენის გავრცელებული პრაქტიკის ცოდნა;
 • ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ცოდნა;
 • საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცოდნა;
 • ჯანმრთელობის დაზღვევის პრინციპების, ძირითადი სადაზღვევო პროცესების, პროდუქტების ცოდნა;
 • სასურველია ჯანდაცვის სფეროს კანონმდებლობის და ჯანდაცვის პროგრამების ცოდნა;
 • კომპლექსური მონაცემების მოპოვება და ანალიზი;
 • პროექტის დაგეგმვისა და მართვის უნარი;

 

პიროვნული კომპეტენციები:

 • ობიექტურობა;
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
 • კომოუნიკაბელურობა;
 • ეფექტური წერილობითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი;
 • კონფიდენციალობის დაცვის უნარი;
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი;
 • დეტალებზე ორიენტირების უნარი;
 • მოწესრიგებულობა.

 

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა: 26 ნოემბერი, 2021

 

„საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი“ მადლობას გიხდით ვაკანტური თანამდებობით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს!

 

 

 

პერსონალური მონაცემების დაცვის წესები და პირობები

1. მოთხოვნილი დოკუმენტის/ინფორმაციის გადმომგზავნით დასაქმების მსურველი (შემდგომში აგრეთვე - კანდიდატი) ადასტურებს, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია (პირადი მონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)ი და სხვა ნებისმიერი მოწოდებული დოკუმენტაცია), არის უტყუარი და აცხადებს თანხმობას, რომ დამატებით წარადგენს უტყუარ ინფორმაციას, რაც საჭირო იქნება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის პერიოდში;
 
2. ამასთან კანდიდატი იღებს ვალდებულებას, რომ დამსაქმებელს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სამუშაოს შესრულებაში ან/და საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ან მესამე პირის ინტერესებს. აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა, შესაბამისი კანდიდატურა მოიხსნას შესარჩევი კონკურსიდან ხოლო თანამშრომლობის შემთხვევაში, მიიღოს წერილობითი გაფრთხილება, ან შეწყდეს შრომითი კონტრაქტი.
 
3. დამსაქმებელი, კანდიდატის წინამდებარე თანხმობის საფუძველზე აცხადებს, რომ დაამუშავებს წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებულ ინფორმაციას სს ევექსის ჰოსპიტლების (ს/კ 404476205) ან მის ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში (ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში იგულისხმება: სს ევექსის ჰოსპიტლების შვილობილი და/ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროფილის კომპანიას და/ან მისი პირდაპირი ან ირიბი მართვის ქვეშ მყოფი კომპანია (შემდგომში - დამსაქმებელი).
 
4. დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებული ინფორმაცია დაამუშაოს იმ მოცულობით და ფარგლებში, რომელიც საჭიროა კანდიდატის დასაქმების მიზნის მისაღწევად.  მოპოვებული ინფორმაცია დამსაქმებელთან ინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით, ხოლო ნებისმიერი სადავო საკითხის შემთხვევაში, რომელსაც შეიძლება შემხებლობა ჰქონდეს კანდიდატთან ან მოპოვებულ ინფორმაციასთან, შესაბამისი დავის დასრულებამდე. ამასთან, სადავო გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია, მოპოვებული ინფორმაცია გადასცეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ასევე, კანდიდატის მიერ გამოგზავნილი მონაცემები შესაძლოა, არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისათვის.  დასაქმების შემთხვევაში, კანდიდატის მონაცემები შეინახება მინიმუმ დასაქმების სრული პერიოდის განმავლობაში.
 
5. დამსაქმებელი ასევე იღებს ვალდებულებას, რომ წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატს გააცნოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს, შრომითი ხელშეკრულების ფორმის (წერილობითი, ზეპირი), ვადის, შრომის პირობებისა და დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.
 
6. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვისა და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხისა თუ წამოჭრილი პრობლემის მაქსიმალურად ეფექტურად მართვის/გადაჭრის მიზნით, წინამდებარე თანხმობის გამცემი პირი უფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერ დროს მიმართოს დამსაქმებლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს და არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მიიღოს კვალიფიციური და ოპერატიული მომსახურება.
აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line