საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსი - ფოთი

„ევექსის ჰოსპიტლები“  აცხადებს საოპერაციო დეპარტამენტის უფროსის  ვაკანსიას ფოთში

„ევექსის ჰოსპიტლები“ ყველაზე ფართო ჰოსპიტალური ქსელია საქართველოში

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: ფოთი, გურიის 171

სამუშო გრაფიკი:  8 საათიანი 5 სამუშაო დღე

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • კლინიკაში სამედიცინო, სამეურნეო, ტექნიკური, საკანცელარიო და სხვა სახის შესყიდვების მოთხოვნის ანალიზი, არსებული ხარჯვის აღრიცხვა და ანგარიშგება დადგენილ ვადებში;
 • კლინიკაში არსებული მარაგების (როგორც სამედიცინო, ისე სამეურნეო, ტექნიკური, საკანცელარიო და სხვა) აღრიცხვისა და განაწილების კონტროლი;
 • კლინიკაში პერიოდული ინვენტარიზაციის ჩატარება და მონიტორინგი;
 • საოპერაციო პროცესების მუდმივ გაუმჯობესებასა და დახვეწაზე ზრუნვა, ხარჯთეფექტურობის ზრდა ნებისმიერი საოპერაციო მიმართულებით და ამ მხრივ ახალი იდეებისა და პროექტების გენერირება;
 • კრიზისული სიტუაციების მართვა, მოსალოდნელი გართულებებისა და არსებული ხარვეზების იდენტიფიცირება, დროული რეაგირება, შესაბამისი კომუნიკაცია და აღმოფხვრა;
 • ურგენტულ სიტუაციებში ადგილობრივი შესყიდვების განხორციელება კომპანიაში დადგენილი წესის მიხედვით;
 • კლინიკის საოპერაციო ხელშეკრულებების პირობების შესრულების მართვა და მონიტორინგი;
 • კლინიკაში საოპერაციო მიმართულებით მომუშავე პერსონალის მართვა;
 • რეპორტინგის წარმოება ქსელის რეგიონის  საოპერაციო დირექტორთან და სათავოს საოპერაციო რგოლთან;
 • სფეროში არსებული სიახლეების, ტრენდების მეთვალყურეობა და ქსელში დანერგვის უზრუნველყოფა;
 • უშუალო უფროსისა და კოორდინატორის მიერ მითითებული სხვადასხვა დავალების შესრულების უზრუნველყოფა, რაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ არის დაკავშირებული მის საქმიანობასთან.

 

    საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება, სასურველია ფინანსების, ან მენეჯმენტის მიმართულებით;
 • შესყიდვების, ლოჯისტიკის და/ან ტექნიკური საკითხების მართვის მიმართულებით მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • აღნიშნული მიმართულებით მენეჯერულ პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • პრიორიტეტულია სამედიცინო დაწესებულებაში, ან ფინანსურ ინსტიტუციაში მუშაობის გამოცდილება.
 • შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის პროცესების ზედმიწევნითი ცოდნა;
 • MS Office - ის პროგრამების ცოდნა;
 • ფინანსური აღრიცხვის საბაზისო ცოდნა;

 

 პიროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • პასუხისმგებლობის გრძნობა;
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • მოლაპარაკების წარმართვის უნარი;
 • ანალიტიკური/კრიტიკული აზროვნება;
 • ცვალებად გარემოში სწრაფი ადაპტაციის უნარი;
 • თანამედროვე ტექნოლოგიების, ინსტრუმენტების გამოყენების უნარი;
 • დროის ეფექტურად მართვის უნარი.

 

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა:  21 სექტემბერი, 2021

 

„ევექსის ჰოსპიტლები“ მადლობას გიხდით ვაკანტური პოზიციით დაინტერესებისთვის!

 

 

 

 

 

პერსონალური მონაცემების დაცვის წესები და პირობები

1. მოთხოვნილი დოკუმენტის/ინფორმაციის გადმომგზავნით დასაქმების მსურველი (შემდგომში აგრეთვე - კანდიდატი) ადასტურებს, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია (პირადი მონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)ი და სხვა ნებისმიერი მოწოდებული დოკუმენტაცია), არის უტყუარი და აცხადებს თანხმობას, რომ დამატებით წარადგენს უტყუარ ინფორმაციას, რაც საჭირო იქნება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის პერიოდში;
 
2. ამასთან კანდიდატი იღებს ვალდებულებას, რომ დამსაქმებელს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სამუშაოს შესრულებაში ან/და საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ან მესამე პირის ინტერესებს. აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა, შესაბამისი კანდიდატურა მოიხსნას შესარჩევი კონკურსიდან ხოლო თანამშრომლობის შემთხვევაში, მიიღოს წერილობითი გაფრთხილება, ან შეწყდეს შრომითი კონტრაქტი.
 
3. დამსაქმებელი, კანდიდატის წინამდებარე თანხმობის საფუძველზე აცხადებს, რომ დაამუშავებს წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებულ ინფორმაციას სს ევექსის ჰოსპიტლების (ს/კ 404476205) ან მის ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში (ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში იგულისხმება: სს ევექსის ჰოსპიტლების შვილობილი და/ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროფილის კომპანიას და/ან მისი პირდაპირი ან ირიბი მართვის ქვეშ მყოფი კომპანია (შემდგომში - დამსაქმებელი).
 
4. დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებული ინფორმაცია დაამუშაოს იმ მოცულობით და ფარგლებში, რომელიც საჭიროა კანდიდატის დასაქმების მიზნის მისაღწევად.  მოპოვებული ინფორმაცია დამსაქმებელთან ინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით, ხოლო ნებისმიერი სადავო საკითხის შემთხვევაში, რომელსაც შეიძლება შემხებლობა ჰქონდეს კანდიდატთან ან მოპოვებულ ინფორმაციასთან, შესაბამისი დავის დასრულებამდე. ამასთან, სადავო გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია, მოპოვებული ინფორმაცია გადასცეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ასევე, კანდიდატის მიერ გამოგზავნილი მონაცემები შესაძლოა, არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისათვის.  დასაქმების შემთხვევაში, კანდიდატის მონაცემები შეინახება მინიმუმ დასაქმების სრული პერიოდის განმავლობაში.
 
5. დამსაქმებელი ასევე იღებს ვალდებულებას, რომ წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატს გააცნოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს, შრომითი ხელშეკრულების ფორმის (წერილობითი, ზეპირი), ვადის, შრომის პირობებისა და დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.
 
6. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვისა და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხისა თუ წამოჭრილი პრობლემის მაქსიმალურად ეფექტურად მართვის/გადაჭრის მიზნით, წინამდებარე თანხმობის გამცემი პირი უფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერ დროს მიმართოს დამსაქმებლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს და არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მიიღოს კვალიფიციური და ოპერატიული მომსახურება.
აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line