მთავარი მედდის მოადგილე სასწავლო პროცესების მიმართულებით

''სს ევექსის ჰოსპიტლები''  აცხადებს ვაკანსიას პოზიციაზე  მთავარი მედდის მოადგილე სასწავლო პროცესების მიმართულებით  კავკასიის მედიცინის ცენტრში .

''სს ევექსის ჰოსპიტლები'' 
ყველაზე ფართო ჰოსპიტალური ქსელია საქართველოში .

სამუშაოს ადგილმდებარეობა: თბილისი, ქავთარაძის ქ. 23

სამუშაო გრაფიკი : 8 საათიანი, კვირაში 5 დღე ;

 

ძირითადი მოვალეობები:

 • საექთნო რეფორმის ფარგლებში დასანერგი პროცესებისა და პროცედურების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება:დანერგილი პროცესების მუდმივი მონიტორინგი;
 • საექთნო ტრენინგების ორგანიზება, ექთნების მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფა( მაგ:ტრენინგებზე ექთნების დასწრების მონიტორინგი: მონაწილეთა სარეგისტრაციო დასწრების ფორმის აღრიცხვა და მიწოდება სასწავლო ცენტრისთვის);
 • მონაცემების ანალიზი და ბაზების წარმოება/დამუშავება;
 • ექთნების მუდმივი ინფორმირება რეფორმის ფარგლებში დაგეგმილი სიახლეების შესახებ;
 • ახალი მედდის მიღებისას ადაპტაციის  პროცესში მონაწილეობის მიღება;
 • ექთნებისა და ექთნების ასისტენტების საქმიანობის მონიტორინგი წინასწარ განსაზღვრული კრიტერიუმებით; რეკომენდაციების გაცემა სამუშაო პროცესში;
 • კომპანიის შინაგანაწესის, კორპორაციული სახელმძღვანელოს, პოლიტიკების, გაიდლაინების, ინსტრუქციებისა თუ სხვა სავალდებულოდ შესასრულებელი დოკუმენტების მოთხოვნათა შესრულება;
 • ექთნების სწავლების პროცესისა და საქმიანობის წახალისება, მოტივირება სხვადასხვა მეთოდებით ;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია მედიცინის ფაკულტეტის, ჯანდაცვის ან ბიზნესის მიმართულებით)
 • მისაღებია პრაქტიკოსი ექთნის სწავლების ;ზოგადი მედდის, ბებია-ქალის დიპლომი ;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა (პრიორიტეტულია Excel -ის მაღალ დონეზე ფლობა);
 • ლიტერატურული ქართულით წერა, გამართული ქართულით მეტყველება;
 • სასურველია მენეჯერულ პოზიციაზე მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება;
 • პრიორიტეტულია სასწავლო პროცესების ორგანიზების და მართვის მიმართულებით  სამუშაო გამოცდილება  ; 

 

კომპეტენციები/ უნარები :

 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
 • პრობლემების იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის უნარი ;
 • მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის უნარი;
 • მოლაპარაკების წარმოების უნარი;
 • სტრატეგიული აზროვნება;
 • ცვალებად გარემოში სწრაფი ადაპტაციის უნარი;

 

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა:  15 მარტი , 2023 წელი

 

ევექსის ჰოსპიტლები“   მადლობას გიხდით ვაკანტური თანამდებობით  დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს.

პერსონალური მონაცემების დაცვის წესები და პირობები

1. მოთხოვნილი დოკუმენტის/ინფორმაციის გადმომგზავნით დასაქმების მსურველი (შემდგომში აგრეთვე - კანდიდატი) ადასტურებს, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია (პირადი მონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)ი და სხვა ნებისმიერი მოწოდებული დოკუმენტაცია), არის უტყუარი და აცხადებს თანხმობას, რომ დამატებით წარადგენს უტყუარ ინფორმაციას, რაც საჭირო იქნება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის პერიოდში;
 
2. ამასთან კანდიდატი იღებს ვალდებულებას, რომ დამსაქმებელს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სამუშაოს შესრულებაში ან/და საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ან მესამე პირის ინტერესებს. აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა, შესაბამისი კანდიდატურა მოიხსნას შესარჩევი კონკურსიდან ხოლო თანამშრომლობის შემთხვევაში, მიიღოს წერილობითი გაფრთხილება, ან შეწყდეს შრომითი კონტრაქტი.
 
3. დამსაქმებელი, კანდიდატის წინამდებარე თანხმობის საფუძველზე აცხადებს, რომ დაამუშავებს წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებულ ინფორმაციას სს ევექსის ჰოსპიტლების (ს/კ 404476205) ან მის ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში (ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში იგულისხმება: სს ევექსის ჰოსპიტლების შვილობილი და/ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროფილის კომპანიას და/ან მისი პირდაპირი ან ირიბი მართვის ქვეშ მყოფი კომპანია (შემდგომში - დამსაქმებელი).
 
4. დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებული ინფორმაცია დაამუშაოს იმ მოცულობით და ფარგლებში, რომელიც საჭიროა კანდიდატის დასაქმების მიზნის მისაღწევად.  მოპოვებული ინფორმაცია დამსაქმებელთან ინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით, ხოლო ნებისმიერი სადავო საკითხის შემთხვევაში, რომელსაც შეიძლება შემხებლობა ჰქონდეს კანდიდატთან ან მოპოვებულ ინფორმაციასთან, შესაბამისი დავის დასრულებამდე. ამასთან, სადავო გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია, მოპოვებული ინფორმაცია გადასცეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ასევე, კანდიდატის მიერ გამოგზავნილი მონაცემები შესაძლოა, არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისათვის.  დასაქმების შემთხვევაში, კანდიდატის მონაცემები შეინახება მინიმუმ დასაქმების სრული პერიოდის განმავლობაში.
 
5. დამსაქმებელი ასევე იღებს ვალდებულებას, რომ წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატს გააცნოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს, შრომითი ხელშეკრულების ფორმის (წერილობითი, ზეპირი), ვადის, შრომის პირობებისა და დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.
 
6. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვისა და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხისა თუ წამოჭრილი პრობლემის მაქსიმალურად ეფექტურად მართვის/გადაჭრის მიზნით, წინამდებარე თანხმობის გამცემი პირი უფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერ დროს მიმართოს დამსაქმებლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს და არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მიიღოს კვალიფიციური და ოპერატიული მომსახურება;
აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line