კლინიკური დირექტორი

‘’სს ევექსის ჰოსპიტლები’’ აცხადებს ვაკანსიას კლინიკური დირექტორის  პოზიციაზე ახალციხის რეფერალურ ჰოსპიტალში

‘’სს ევექსის ჰოსპიტლები’’ ყველაზე ფართო ჰოსპიტალური ქსელია საქართველოში.

სამუშაო გრაფიკი: 8 საათიანი სამუშაო განაკვეთი (შაბათი-კვირა დასვენება);

 

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ჰოსპიტლის კლინიკური პროცესების მართვა და სახელმწიფო მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;
 • პაციენტის უსაფრთხოებისა და სამედიცინო ხარისხის მართვა;
 • სამედიცინო პერსონალის მიერ სახელმწიფო და ქსელის შიდა გაიდლაინების, პროტოკოლების, პროცედურების შესაბამისად სამედიცინო სერვისის მიწოდების კონტროლი;
 • ლინიკაში ყოველდღიური შემოვლების უზრუნველყოფა და პრობლემების ანალიზი; თანამშრომელთა კონსულტირება;
 • რთული/გართულებული, არასტანდარტული შემთხვევების, სამედიცინო გადაცდომების განხილვა და კონსილიუმის ჩატარება;
 • სამედიცინო დოკუმენტაციისა და სტატისტიკური ფორმების წარმოების სისრულის კონტროლი;
 • უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროცესის მხარდაჭერა;
 • ახალი სამედიცინო სერვისების დანერგვის პროცესის კოორდინაცია კლინიკის დირექტორთან და ქსელის შესაბამისი მიმართულების დეპარტამენტის დირექტორთან (და სხვა ჩართულ თანამშრომლებთან) კოორდინირებით;
 • სტრუქტურული ერთეულის ბიუჯეტირების პროცესში მონაწილეობის მიღება;
 • სათავო ოფისის შესაბამის კლინიკურ მიმართულებასთან კოორდინაცია კლინიკაში მიმდინარე პროცესებზე, სიახლეებზე და კომპანიისათვის სტრატეგიული პროექტების დანერგვაზე ჰოსპიტალში;
 • დადგენილი შესრულების ინდიკატორის შესაბამისად ძირითადი ბიზნეს ამოცანის შესრულება;

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • სავალდებულოა უმაღლესი სამედიცინო განათლება, სახელმწიფო სერტიფიკატი მედიცინის დარგში (აუცილებელია სამკურნალო დარგში);
 • სავალდებულოა სამედიცინო დაწესებულებაში მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება;
 • სავალდებულოა მენეჯერულ პოზიციებზე მინიმუმ 3  წლიანი სამუშაო გამოცდილება;

აუცილებელია ცოდნა:

 • სახელმწიფო, ლოკალური გაიდლაინების და პროტოკოლების ცოდნა;
 • კანონი საექიმო საქმიანობისა და პაციენტის უფლებების  შესახებ;
 • საოფისე პროგრამების ცოდნა - განსაკუთრებით MS Excel, Word;
 • ინგლისური და რუსული ენის  მაღალ დონეზე ცოდნა;
 • ჯანდაცვის სამინისტროს დადგენილებები საყოველთაო ჯანდაცვის და ვერტიკალური პროგრამების შესახებ;
 • სახელმწიფო სადაზღვევო სააგენტოს პორტალზე მუშაობის პრინიციპების ცოდნა;
 • ჯანდაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის ცოდნა:

იროვნული კომპეტენციები/უნარები:

 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
 • პრეზენტაციის უნარი;
 • ანალიტიკური უნარები;
 • ორგანიზებულობა, დისციპლინირებულობა;
 • დეტალებზე ორიენტირებულობა;
 • პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
 • შედეგზე ორიენტაცია;
 • გადაწყვეტილების მიღების უნარი;
 • პრობლემების სწრაფად იდენტიფიცირებისა და აღმოფხვრის უნარი;
 • სტრატეგიული აზროვნება;
 • გუნდის მართვის კომპეტენცია;

 

განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა:  30 დეკემბერი, 2022

 

 ''სს ევექსის ჰოსპიტლები'' მადლობას გიხდით ვაკანტური თანამდებობით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებებს.

 

პერსონალური მონაცემების დაცვის წესები და პირობები

1. მოთხოვნილი დოკუმენტის/ინფორმაციის გადმომგზავნით დასაქმების მსურველი (შემდგომში აგრეთვე - კანდიდატი) ადასტურებს, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია (პირადი მონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)ი და სხვა ნებისმიერი მოწოდებული დოკუმენტაცია), არის უტყუარი და აცხადებს თანხმობას, რომ დამატებით წარადგენს უტყუარ ინფორმაციას, რაც საჭირო იქნება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის პერიოდში;
 
2. ამასთან კანდიდატი იღებს ვალდებულებას, რომ დამსაქმებელს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სამუშაოს შესრულებაში ან/და საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ან მესამე პირის ინტერესებს. აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა, შესაბამისი კანდიდატურა მოიხსნას შესარჩევი კონკურსიდან ხოლო თანამშრომლობის შემთხვევაში, მიიღოს წერილობითი გაფრთხილება, ან შეწყდეს შრომითი კონტრაქტი.
 
3. დამსაქმებელი, კანდიდატის წინამდებარე თანხმობის საფუძველზე აცხადებს, რომ დაამუშავებს წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებულ ინფორმაციას სს ევექსის ჰოსპიტლების (ს/კ 404476205) ან მის ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში (ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში იგულისხმება: სს ევექსის ჰოსპიტლების შვილობილი და/ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროფილის კომპანიას და/ან მისი პირდაპირი ან ირიბი მართვის ქვეშ მყოფი კომპანია (შემდგომში - დამსაქმებელი).
 
4. დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებული ინფორმაცია დაამუშაოს იმ მოცულობით და ფარგლებში, რომელიც საჭიროა კანდიდატის დასაქმების მიზნის მისაღწევად.  მოპოვებული ინფორმაცია დამსაქმებელთან ინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით, ხოლო ნებისმიერი სადავო საკითხის შემთხვევაში, რომელსაც შეიძლება შემხებლობა ჰქონდეს კანდიდატთან ან მოპოვებულ ინფორმაციასთან, შესაბამისი დავის დასრულებამდე. ამასთან, სადავო გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია, მოპოვებული ინფორმაცია გადასცეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ასევე, კანდიდატის მიერ გამოგზავნილი მონაცემები შესაძლოა, არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისათვის.  დასაქმების შემთხვევაში, კანდიდატის მონაცემები შეინახება მინიმუმ დასაქმების სრული პერიოდის განმავლობაში.
 
5. დამსაქმებელი ასევე იღებს ვალდებულებას, რომ წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატს გააცნოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს, შრომითი ხელშეკრულების ფორმის (წერილობითი, ზეპირი), ვადის, შრომის პირობებისა და დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.
 
6. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვისა და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხისა თუ წამოჭრილი პრობლემის მაქსიმალურად ეფექტურად მართვის/გადაჭრის მიზნით, წინამდებარე თანხმობის გამცემი პირი უფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერ დროს მიმართოს დამსაქმებლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს და არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მიიღოს კვალიფიციური და ოპერატიული მომსახურება;
აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line