დასაქმების მასშტაბური კამპანია სტუდენტებისთვის -საექთნო მიმართულებით

„ევექსის ჰოსპიტლები“  აცხადებს დასაქმების მასშტაბურ კამპანიას სტუდენტებისთვის ! 

ევექსის ჰოსპიტლები საქართველოს მასშტაბით 18 ჰოსპიტალს ფლობს, მათ შორის, თბილისში მდებარე „კავკასიის მედიცინის ცენტრს“, „ივანე ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ტოჰოსპიტალს“, „მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოს“, „ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკას, „ტრავმატოლოგიურ ჰოსპიტალსა“ და „კარაპს მედლაინს“.
 
ევექსის ჰოსპიტლებში საქართველოს ექთნების დაახლოებით 25%-იადასაქმებული. კომპანია ორიენტირებულია ეს რაოდენობა გაიზარდოს მოტივირებული სტუდენტების დასაქმებისა და მათი განვითარების ხელშეწყობის გზით, რის გამოც აცხადებს დასაქმების მასშტაბურ კამპანიას იმ სტუდენტებისათვის, რომლებსაც სურთ, რომ დაეუფლონ პრაქტიკოსი ექთნის პროფესიას და ჰქონდეთ წარმატებული კარიერა ამ მიმართულებით. დასაქმების პროცესი, საჭიროების შემთხვევაში, ითვალისწინებს მოკლე ვადიან გადამზადებასა და პრაქტიკულ სწავლებებს.
 
საექთნო პროგრამა და დასაქმების მასშტაბური კამპანია საშუალებას იძლევა და გთავაზობთ : 
  • ევექსის ჰოსპიტლების ქსელში დასაქმებისა და როტაციის შესაძლებლობას (ევექსი 18 ჰოსპიტლის სახით არის წარმოდგენილი საქართველოს მასშტაბით ) ;
  • კვალიფიკაციის ამაღლებას  ;
  • მტკიცებულებებსა და პრაქტიკაზე დაფუძნებულ უწყვეტ განათლებას;
  • კომპანიის შიდა დაწინაურებაზე ორიენტირებულ მიდგომას;
  • გადამზადების შესაძლებლობას  სერვისისა და კომუნიკაციის ნაწილში;
  • ფინანსურ სამოტივაციო სქემას და სტაბილურ ანაზღაურებას;
  • ბენეფიტების პაკეტს დასაქმებული ექთნებისთვის;
 
ევექსის ჰოსპიტლებმა წლების მანძილზე გადაამზადა 5000-მდე ექთანი მათზე მორგებული საექთნო პროგრამებით. დასაქმებული ექთნებისათვის უწყვეტად იგეგმება ტრენინგები და ინიცირებული საჭიროებების მიხედვით, მაგალითად, კოვიდის მართვა, ვიწრო სპეციალიზაციის ტრენინგები, სერვის+ და სხვა.
კომპანია ორიენტირებულია ექთნის როლის აღიარებაზე, დასაქმებული ექთნებისა და პაციენტების კმაყოფილებაზე, რისთვისაც წლების მანძილზე ქმნის ახალ პროგრამებს და ეხმიანება ბაზრის გამოწვევებს.
 
მიიღეთ დასაქმების რეალური შესაძლებლობა ევექსის ჰოსპიტლებში!

ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაგვიტოვოთ თქვენი რეზიუმე !
 

"ევექსის ჰოსპიტლები" გისურვებთ წარმატებებს ! 

 

პერსონალური მონაცემების დაცვის წესები და პირობები

1. მოთხოვნილი დოკუმენტის/ინფორმაციის გადმომგზავნით დასაქმების მსურველი (შემდგომში აგრეთვე - კანდიდატი) ადასტურებს, რომ მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია (პირადი მონაცემები, რეზიუმე, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)ი და სხვა ნებისმიერი მოწოდებული დოკუმენტაცია), არის უტყუარი და აცხადებს თანხმობას, რომ დამატებით წარადგენს უტყუარ ინფორმაციას, რაც საჭირო იქნება წინასახელშეკრულებო ურთიერთობის პერიოდში;
2. ამასთან კანდიდატი იღებს ვალდებულებას, რომ დამსაქმებელს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას იმ გარემოებათა შესახებ, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს სამუშაოს შესრულებაში ან/და საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ან მესამე პირის ინტერესებს. აღნიშნული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში შესაძლოა, შესაბამისი კანდიდატურა მოიხსნას შესარჩევი კონკურსიდან ხოლო თანამშრომლობის შემთხვევაში, მიიღოს წერილობითი გაფრთხილება, ან შეწყდეს შრომითი კონტრაქტი.
3. დამსაქმებელი, კანდიდატის წინამდებარე თანხმობის საფუძველზე აცხადებს, რომ დაამუშავებს წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებულ ინფორმაციას სს ევექსის ჰოსპიტლების (ს/კ 404476205) ან მის ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში (ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად ქსელში შემავალ სამედიცინო დაწესებულებაში იგულისხმება: სს ევექსის ჰოსპიტლების შვილობილი და/ან მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პროფილის კომპანიას და/ან მისი პირდაპირი ან ირიბი მართვის ქვეშ მყოფი კომპანია (შემდგომში - დამსაქმებელი).
4. დამსაქმებელი იღებს ვალდებულებას წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატისგან მოპოვებული ინფორმაცია დაამუშაოს იმ მოცულობით და ფარგლებში, რომელიც საჭიროა კანდიდატის დასაქმების მიზნის მისაღწევად.  მოპოვებული ინფორმაცია დამსაქმებელთან ინახება არაუმეტეს 3 (სამი) წლის ვადით, ხოლო ნებისმიერი სადავო საკითხის შემთხვევაში, რომელსაც შეიძლება შემხებლობა ჰქონდეს კანდიდატთან ან მოპოვებულ ინფორმაციასთან, შესაბამისი დავის დასრულებამდე. ამასთან, სადავო გარემოებების არსებობისას, დამსაქმებელი უფლებამოსილია, მოპოვებული ინფორმაცია გადასცეს შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს. ასევე, კანდიდატის მიერ გამოგზავნილი მონაცემები შესაძლოა, არ იქნას განხილული მოცემულ ვაკანსიაზე და დარეზერვებული იქნას სხვა რელევანტური ვაკანსიისათვის.  დასაქმების შემთხვევაში, კანდიდატის მონაცემები შეინახება მინიმუმ დასაქმების სრული პერიოდის განმავლობაში.
5. დამსაქმებელი ასევე იღებს ვალდებულებას, რომ წინასახელშეკრულებო პერიოდში კანდიდატს გააცნოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი სამუშაოს, შრომითი ხელშეკრულების ფორმის (წერილობითი, ზეპირი), ვადის, შრომის პირობებისა და დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.
6. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის დანერგვისა და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხისა თუ წამოჭრილი პრობლემის მაქსიმალურად ეფექტურად მართვის/გადაჭრის მიზნით, წინამდებარე თანხმობის გამცემი პირი უფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერ დროს მიმართოს დამსაქმებლის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერს და არსებული საჭიროებიდან გამომდინარე, მაქსიმალურად მოკლე ვადაში მიიღოს კვალიფიციური და ოპერატიული მომსახურება.
აპლიკაციის გაგზავნა

განაცხადის გაგზავნა

განაცხადი გაგზავნილია

განაცხადი ვერ გაიგზავნა

ფაილის მიბმა
თქვენი რეზიუმე წარმატებით აიტვირთა ! გისურვებთ წარმატებებს !
თქვენი განაცხადი ვერ გაიგზავნა. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: hot_line