ინვესტორთათვის

ობლიგაციების ემისია 2019

ემიტენტი - სს ევექს ჰოსპიტლები

  • მთლიანი ემისიის ნომინალური ღირებულება –50,000,000 (ორმოცდაათი მილიონი) ლარი
  • ობლიგაციების გამოშვების თარიღი – 2019 წლის 6 ნოემბერი
  • ობლიგაციის განაღდების (დაფარვის) თარიღი – 2024 წლის 6 ნოემბერი
  • გამოშვების ფასი – ნომინალური ღირებულების 100%
  • საპროცენტო სარგებელი (კუპონი) - საქართველოს ეროვნული ბანკის („სებ-ი“) მონეტარული პოლიტიკის (რეფინანსირების) განაკვეთს დამატებული [310] საბაზისო პუნქტი.
  • სარგებლის (პროცენტის) გადახდის პერიოდულობა – წელიწადში ოთხჯერ
  • ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება – 100,000 (ასი ათასი) ლარი
  • შესყიდვის მინიმალური ოდენობა – 1 ობლიგაცია – 100,000 (ასი ათასი) ლარი
  • განთავსების აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“
  • ანგარიშსწორებისა და ძირითადი გადამხდელი აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“
ფინანსური ანგარიშგება
2019
სს ევექსი ჰოსპიტლები - კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2019
გადმოწერა
2020
სს ევექსი ჰოსპიტლები - შუალედური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2020 
 
გადმოწერა
2020
სს ევექსი ჰოსპიტლები - კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2020
გადმოწერა
2021
სს ევექსი ჰოსპიტლები - შუალედური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2021
გადმოწერა
2021
სს "ევექსი ჰოსპიტლები" ინდივიდუალური შუალედური ფინანსური ანგარიშგება 2021
გადმოწერა
2021
სს "ევექსი ჰოსპიტლები" ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება 2021
გადმოწერა
2021
სს "ევექსი ჰოსპიტლები" კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2021
გადმოწერა