ინვესტორთათვის

ობლიგაციების ემისია 2019

ემიტენტი - სს ევექს ჰოსპიტლები

  • მთლიანი ემისიის ნომინალური ღირებულება –50,000,000 (ორმოცდაათი მილიონი) ლარი
  • ობლიგაციების გამოშვების თარიღი – 2019 წლის 6 ნოემბერი
  • ობლიგაციის განაღდების (დაფარვის) თარიღი – 2024 წლის 6 ნოემბერი
  • გამოშვების ფასი – ნომინალური ღირებულების 100%
  • საპროცენტო სარგებელი (კუპონი) - საქართველოს ეროვნული ბანკის („სებ-ი“) მონეტარული პოლიტიკის (რეფინანსირების) განაკვეთს დამატებული [310] საბაზისო პუნქტი.
  • სარგებლის (პროცენტის) გადახდის პერიოდულობა – წელიწადში ოთხჯერ
  • ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება – 100,000 (ასი ათასი) ლარი
  • შესყიდვის მინიმალური ოდენობა – 1 ობლიგაცია – 100,000 (ასი ათასი) ლარი
  • განთავსების აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“
  • ანგარიშსწორებისა და ძირითადი გადამხდელი აგენტი – სს „გალტ ენდ თაგარტი“
ფინანსური ანგარიშგება
2020
სს „ევექსი ჰოსპიტლები“ - შუალედური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2020
გადმოწერა
2019
სს "ევექსი ჰოსპიტლები" - კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება 2019
გადმოწერა