ქრისტინა კილი

სხივური თერაპიის მიმართულების კონსულტანტი, ასოცირებული პროფესორი

კრისტინა კილის სახელობის ონკოლოგიის ცენტრი. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №85ქრისტინა კილი გახლავთჩიკაგოსრაშისუნივერსიტეტისასოცირებულიპროფესორირადიაციულიონკოლოგიისმიმართულებით, ამერიკისსამედიცინოონკოლოგთაასოციაციის (ASCO) საბჭოსწევრიდაძუძუსკიბოსგანყოფილებისთავმჯდომარე, ამერიკისნაციონალურისიმსივნისქსელის (NCCN) კომიტეტისწევრიდარადიოთერაპიულიმიმართულებისკონსულტანტი. მასაქვსრადიაციულონკოლოგიაშიმუშაობის 40-წლიანიგამოცდილებადაასევეგახლავთმრავალისამეცნიერონაშრომისადაკვლევისავტორი.