სატელეფონო ცენტრის ოპერატორი - სტაჟირება

სამედიცინოკორპორაციაევექსი“  აცხადებს სტაჟირებას სატელეფონოცენტრისოპერატორის პოზიციაზე თბილისში

სამუშაოსადგილმდებარეობა:  თბილისი

სამუშაოგრაფიკი4 საათიანი 5 სამუშაოდღე, ძირითადადდღისპირველინახევარში.

განსაკუთრებული მინიშნება: წარმატებულ სტაჟიორებს ექნებათ დასაქმების პერსპექტივა

    ძირითადიმოვალეობები:

 • სატელეფონოზარებისმიღებადაშესაბამისიმომსახურებისგაწევა;
 • შემოსულიდაგასულიზარებისპროგრამულიაღრიცხვა;
 • შესაბამისიანგარიშისმომზადება;
 • ზოგადიკონსულტაციებისგაწევამომსახურებისადაპირობებისშესახებ;
 • შემოსულიზარებისგადამისამართება;
 • საჭიროებისამებრგამავალიზარებისგანხორციელება;

    საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • საოფისეპროგრამებისკარგადცოდნა;
 • სასურველიაუმაღლესიგანათლება
 • აუცილებელიაინგლისურიდარუსულიენებისკარგადცოდნა.

   პიროვნულიკომპეტენციები/უნარები:

 • გამართულიმეტყველება;
 • კლიენტებსადამომსახურებაზეორიენტაცია;
 • ორგანიზებულობა;
 • კომუნიკაბელურობა;
 • დეტალებისმიმართყურადღებიანობა;
 • პასუხისმგებლობისმაღალიგრძნობა.

განაცხადისმიღებისბოლოვადაა:  3 ივლისი  2019 წ.

 

სამედიცინოკორპორაციაევექსი   მადლობასგიხდითვაკანტურითანამდებობით  დაინტერესებისათვისდაგისურვებთწარმატებებს.

სამედიცინოკორპორაციაევექსშითქვენსმიერგაგზავნილირეზიუმე "პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ" საქართველოსკანონისშესაბამისად, შესაძლოაშეიცავდესპერსონალურმონაცემებს, მათშორისგანსაკუთრებულიკატეგორიისმონაცემებსაც. გაცნობებთ, რომთქვენიპერსონალურიმონაცემებისამედიცინოკორპორაციაევექსისმხრიდანდამუშავდებათქვენთანსახელშეკრულებო, მათშორისშრომითიურთერთობისდამყარებისშესახებგადაწყვეტილებისმიღებისმიზნებისათვის. ასევე, თქვენსმიერგამოგზავნილირეზიუმეშესაძლოაარიქნასგანხილულიმოცემულვაკანსიაზე, სავაკანსიომოთხოვნებიდანგამომდინარეანდარეზერვებულიიქნასსხვარელევანტურვაკანსიაზე. იმშემთხვევაშითუეთანხმებითზემოთაღნიშნულს, გთხოვთგამოგვიგზავნოთთქვენირეზიუმე.

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line