რეზიდენტურა- „ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინა“

''სს ევექსის ჰოსპიტლები'' აცხადებს მიღებას რეზიდენტურის პროგრამაზე „ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინა“

 

საუკეთესო შედეგების მქონე   რეზიდენტები  დასაქმდებიან სს „ევექსის ჰოსპიტლების“ ქსელში შემავალ კლინიკებში, მიიღებენ 100%–იან სასწავლო გრანტს!

 

''სს ევექსის ჰოსპიტლები'' ყველაზე ფართო ჰოსპიტალური ქსელია საქართველოში და დღეისათვის ქვეყნის 6 რეგიონში 19 ჰოსპიტლითაა წარმოდგენილი.

პროგრამის დასახელება:                  

ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინა 

აკრედიტირებული დაწესებულება:

ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკა

პროგრამის ხელმძღვანელი:                  

მაია ჩხაიძე

სწავლების ლოკაციები:

თბილისი

ადგილების რაოდენობა :

3

                          

კლინიკური ბაზები :

 

თბილისი

ი. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკა

თბილისი

იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი

 

! განსაკუთრებული მინიშნება !

ერთი მონაწილის განაცხადი მიიღება ევექსის ჰოსპიტლების  მიერ გამოცხადებულ მხოლოდ ერთ პროგრამაზე, თუმცა მონაწილეებს ექნებათ შესაძლებლობა კონკურსის პროცესში დააფიქსირონ მეორე სასურველი მომიჯნავე სპეციალობაც

 

 

ევექსის რეზიდენტურის პროგრამების უპირატესობა:

 1. საუკეთესო შედეგების მქონე რეზიდენტების სწავლების დაფინანსება 100 % - იანი  გრანტით;
 2. სწავლების პროცესში უმცროსი ექიმის პოზიციაზე მუშაობის შესაძლებლობა;
 3. სწავლის ღირებულება: თვეში  300 ლარი;
 4. სწავლების დასრულებისა და სერთიფიკატის მიღების შემდეგ  ევექსის ქსელში დასაქმების შესაძლებლობა;
 5. საზღვარგარეთ, წამყვან ჰოსპიტლებში, სასწავლო პრაქტიკის გასავლელად დაფინანსების მიღების შესაძლელობა;

 

 

პროგრამაში ჩარიცხვის მსურველები აუცილებელია აკმაყოფილებდნენ შემდეგ კრიტერიუმს:

 1. უმაღლესი სამედიცინო განათლება;
 2. ჩაბარებული ჰქონდეთ ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდა, არანაკლებ 151 ქულით;

 

 

პროგრამაზე დასარეგისტრირებლად აუცილებელია გამოგვიგზავნოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა დოკუმენტი:

(მათ ვისაც არ ექნება ყველა დოკუმენტი გამოგზავნილი, დარეგისტრირებულად არ ჩაითვლება; სავალდებულოა ყველა დოკუმენტი გამოგვიგზავნოთ დასკანერებული, CV უნდა იყოს word-ის ან pdf-ის ფორმატში)

 

 • ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების დამადასტურებელი დოკუმენტი -  გამსვლელი ქულა არანაკლებ 151 -სა;
 • უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • CV/რეზუმე (რომელშიც მითითებულია: ელ. ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, განათლება, გამოცდილება);

 

 საბუთების მიღება მიმდინარეობს 2020 წლის  28  სექტემბრის ჩათვლით

 

პროგრამაში  მონაწილეთა მსურველებს  ჩაუტარდებათ ტესტირება და გასაუბრება  

 

გადაწყვეტილება, პროგრამაში ჩარიცხვაზე მიიღება ტესტირების, გასაუბრებისა და ერთიანი დიპლომისშემდგომი საკვალიფიკაციო  გამოცდის  შედეგების  გათვალისწინებით

 

დაინტერესებულ პირებს შეგიძლიათ ასევე დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე 2 55 05 05

 

 

 

 

 

 

           პერსონალური მონაცემების დაცვის წესები და პირობები

 1. მოთხოვნილიდოკუმენტის/ინფორმაციისგადმოგზავნითსასწავლოპროგრამაშიჩარიცხვისმსურველი (შემდგომშიაგრეთვე „მონაწილე“) ადასტურებს, რომმისმიერმიწოდებულიინფორმაცია (პირადიმონაცემები, რეზიუმე/აპლიკაცია, მოწოდებულდოკუმენტებშიმოცემულისხვამონაცემები, დიპლომ(ებ)ი, სერტიფიკატ(ებ)იდასხვამოთხოვნილიდოკუმენტაცია), არისუტყუარიდააცხადებსთანხმობას, რომდამატებითწარადგენსუტყუარინფორმაციას, რაცსაჭიროიქნებაწინასახელშეკრულებოურთიერთობისპერიოდში;
 1. ამასთანმონაწილეიღებსვალდებულებას, რომსასწავლოპროგრამისორგანიზატორსმიაწვდისსრულინფორმაციასიმგარემოებათაშესახებ, რომლებმაცშეიძლებახელიშეუშალოსსასწავლოპროგრამაშიმონაწილისვალდებულებებისშესრულებაშიან/დასაფრთხეშეუქმნასსასწავლოპროგრამისორგანიზატორს  ანმესამეპირისინტერესებს. აღნიშნულივალდებულებისდარღვევისშემთხვევაშიშესაძლოა, შესაბამისიკანდიდატურამოიხსნასსასწავლოპროგრამისშესარჩევიკონკურსიდანხოლოპროგრამაზეჩარიცხვისშემთხვევაში, მიიღოსწერილობითიგაფრთხილება, ანშეწყდესსასწავლოკონტრაქტი.
 1. სასწავლოპროგრამისორგანიზატორიმონაწილისთანხმობისსაფუძველზეაცხადებს, რომდაამუშავებსმოპოვებულინფორმაციასსსევექსისჰოსპიტლების (ს/კ 404476205) ანმისქსელშიშემავალსამედიცინოდაწესებულებაში (ყოველგვარიეჭვისგამოსარიცხადქსელშიშემავალსამედიცინოდაწესებულებაშიიგულისხმება: სსევექსისჰოსპიტლებისშვილობილიდა/ანმასთანდაკავშირებულინებისმიერიპროფილისკომპანიასდა/ანმისიპირდაპირიანირიბიმართვისქვეშმყოფიკომპანია (შემდგომში - დამსაქმებელი).
 1. სასწავლოპროგრამისორგანიზატორიიღებსვალდებულებასწინასახელშეკრულებოპერიოდშიმოპოვებულიინფორმაციადაამუშაოსიმმოცულობითდაფარგლებში, რომელიცსაჭიროამონაწილისსასწავლოპროგრამაზეჩარიცხვისმიზნისმისაღწევად. მოპოვებულიინფორმაციაპროგრამისორგანიზატორთანინახებაარაუმეტეს 3 (სამი) წლისვადით, ხოლონებისმიერისადავოსაკითხისშემთხვევაში, რომელსაცშეიძლებაშემხებლობაჰქონდესმონაწილესთანანმოპოვებულინფორმაციასთან, შესაბამისიდავისდასრულებამდე. ამასთან, სადავოგარემოებებისარსებობისას, პროგრამისორგანიზატორიუფლებამოსილია, მოპოვებულიინფორმაციაგადასცესშესაბამისკომპეტენტურორგანოებს.
 1. სასწავლოორგანიზატგორი  ასევეიღებსვალდებულებას, რომწინასახელშეკრულებოპერიოდშიმონაწილესგააცნოსსრულიინფორმაციასასწავლოპროგრამისშესახებ, ხელშეკრულებისფორმის (წერილობითი, ზეპირი), ვადის, პირობებისადამონაწილისუფლებრივიმდგომარეობისშესახებ.
 1. პერსონალურმონაცემთადაცვისმაღალისტანდარტისდანერგვისადამათდამუშავებასთანდაკავშირებულინებისმიერისაკითხისათუწამოჭრილიპრობლემისმაქსიმალურადეფექტურადმართვის/გადაჭრისმიზნით, წინამდებარეთანხმობისგამცემიპირიუფლებამოსილია, კონსულტაციისთვის, ნებისმიერდროსმიმართოსპროგრამისორგანიზატორისპერსონალურმონაცემთადაცვისოფიცერსდაარსებულისაჭიროებიდანგამომდინარე, მაქსიმალურადმოკლევადაშიმიიღოსკვალიფიციურიდაოპერატიულიმომსახურება.

 

Apply

Apply

Application Sent Successfully

Applicatin not sent, please try again later

Attach a file
Your application has been sent successfully. We will contact you for 10 business days Interested and good luck.
Your application could not be sent. Please try again or contact us on the hotline: Hot line