ქრისტინა კილი

სხივური თერაპიის მიმართულების კონსულტანტი, ასოცირებული პროფესორი

Oncology Center. 85, Javakhishvili str, Kutaisiქრისტინა კილი გახლავთჩიკაგოსრაშისუნივერსიტეტისასოცირებულიპროფესორირადიაციულიონკოლოგიისმიმართულებით, ამერიკისსამედიცინოონკოლოგთაასოციაციის (ASCO) საბჭოსწევრიდაძუძუსკიბოსგანყოფილებისთავმჯდომარე, ამერიკისნაციონალურისიმსივნისქსელის (NCCN) კომიტეტისწევრიდარადიოთერაპიულიმიმართულებისკონსულტანტი. მასაქვსრადიაციულონკოლოგიაშიმუშაობის 40-წლიანიგამოცდილებადაასევეგახლავთმრავალისამეცნიერონაშრომისადაკვლევისავტორი.