კონსტანტინე გვალია

ნეფროლიგიისა და დიალიზის განყოფილება

Tbilisi Referral Hospital. 1 Kindzmarauli turn, Tbilisi